Társasházak működése

paragrafus

A cikk az új társasházi törvény alapján tekinti át a társasházak szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat.
Szervezeti-működési szabályzat

A szervezeti-működési szabályzatot a közösség az alakuló közgyűlésen - de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott közgyűlésen - az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával állapítja meg. A közösség a szervezeti-működési szabályzatot bármikor módosíthatja. A szervezeti-működési szabályzatot, illetőleg annak módosítását az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni.

A szervezeti-működési szabályzatban meg kell állapítani:

 • a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára, hasznosítására, a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjának elszámolására és megfizetésére,

 • a közös tulajdon fenntartására - ezen belül a közös költség viselésére és a költséghátralékok megfizetésére, valamint felújítási alap képzése esetén az alap felhasználására,

 • a társasházi lakóépület házirendjére,

 • a közgyűlés, illetőleg a részközgyűlés hatáskörére és eljárására,

 • a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke és tagjai hatáskörére és feladataira és

 • a számvizsgáló bizottság, ennek hiányában a közösség ellenőrzési jogkörére, feladataira

vonatkozó részletes szabályokat.

Házirend

A szervezeti-működési szabályzatban meg kell határozni a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait (házirend). E szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel. A közösség a házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat is.

Közgyűlés

A társasházközösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet.

Hatáskör

A közgyűlés határoz

 • a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról, a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról,

 • a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról,

 • a közösség éves költségvetésének és elszámolásának, a számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról,

 • minden olyan ügyben, amelyet a szervezeti-működési szabályzat nem utal a közös képviselő vagy az intézőbizottság, illetőleg a számvizsgáló bizottság hatáskörébe, valamint

 • a legalább hat hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékban lévő tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal való megterheléséről (a hátralék megfizetésének biztosítékául).Forrás: cegvezetes.cegnet.hu

Vissza az oldal tetejére